P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Mokyklos paskirtis

ROKIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, SKIRTA 6-21 METŲ MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ

 

 

Prioritetai:

  • Mokinių saugumas ir sveikata.
  • Mokinių užimtumas iki 17 val.
  • Mokinių ugdymas integruojant muzikavimą, teatrinius žaidimus, dailę, šokį.
  • Mokinių atvežimas į mokyklą ir parvežimas į namus lydint atsakingam asmeniui.
  • Kokybiškas mokinių maitinimas mokyklos valgykloje.

 

VERTYBĖS

 

Saugūs, laimingi vaikai, tolerantiška, kūrybiška mokyklos bendruomenė.

 

FILOSOFIJA

 

Kiekvienas mažas žingsnis pirmyn – džiaugsmingas pasiekimas, mes mokomės vieni iš kitų.

 

 

VIZIJA

 

Moderni, atvira visuomenei mokykla, užtikrinanti palankiausias ugdymo(si) sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams regione ir ruošianti kiekvieną ugdytinį kuo sėkmingesnei  integracijai į sparčiai besikeičiančią visuomenę.

 

MISIJA

 

Įgyvendinti pradinio,  pagrindinio, neformaliojo švietimo bei socialinių įgūdžių ugdymo programas  6-21 metų mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių ugdymo(si) poreikių. Užtikrinti  optimalius kiekvieno mokinio individualaus  ugdymo, socialinių įgūdžių formavimo  rezultatus, į pamokas ir užsiėmimus integruoti meninį ugdymą, teikti visokeriopą specialiąją pedagoginę, logopedinę, socialinę bei psichologinę pagalbą.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos