P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Psichologas

Darbo laikas:

Antradieniais       9.00 – 14.00

Ketvirtadieniais   9.00 – 14.00

 

Mokyklos psichologas padeda kiekvienam mokiniui, jų tėvams bei pedagogams  spęsti įvairias psichologines problemas susijusias su mokinių elgesiu ir ugdymu mokykloje bei šeimoje.

 

 

FUNKCIJOS

 

– Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

– bendradarbiauja su mokytojais  ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

– konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

– rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

– konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

– inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

-dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

–  šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

–  renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

–  atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

– atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos