P. Širvio g. 1, LT-42155 Rokiškis

Socialinis pedagogas

Darbo laikas:

Pirmadienis      13.00 – 17.00

Antradienis       13.00 – 17.00

Trečiadienis      13.00 – 17.00

Ketvirtadienis   13.00 – 17.00

Penktadienis     13.00 – 15.00

 

Mokyklos socialinis pedagogas rūpinasi mokinių socialine gerove, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis institucijomis, konsultuoja mokinio tėvus, (globėjus) ir mokytojus.

FUNKCIJOS

– Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);

– teikia pagalbą mokiniams priklausomiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;

– padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;

–  informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gaunant;

– bendradarbiauja su klasių vadovais, mokytojais, pagalbos specialistais, Mokyklos    administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

–  informuoja Mokyklos direktorių, ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėją, mokytojus, kitus pagalbos specialistus apie susidariusias problemines situacijas mokiniams ir teikia siūlymus dėl  sprendimų būdų;

–  tvarko ir pildo savo profesinės veiklos dokumentus;

–  tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo mokiniui kokybę, rūpinasi ir atsako už nemokamo maitinimo bei kitos mokiniui priklausančios socialinės paramos organizavimą, dokumentų tvarkymą ir savalaikį kokybišką socialinės pagalbos suteikimą;

– inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

– palaiko ryšius, bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir  nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;

–  lanko mokinius jų namuose, padeda šeimoms spręsti jos socialines problemas;

dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

 


Pamokų laikas

0. 8.00 – 8.45
1. 9.00 – 9.45

2. 9.55 – 10.40

3. 11.00 – 11.45

4. 11.55 – 12.40
5. 12.50 – 13.35
6. 13.55 – 14.40
7. 14.50 – 15.35

 

Nuorodos